.header { height: 42px; background: #f6f6f6; } .container { /* width: 1240px; */ height: inherit; padding: 0 20px; } .grid-left { height: inherit; line-height: 42px; vertical-align: middle; } .grid-left a { display: inline-block; vertical-align: middle; margin-top: 5px; } .grid-right { height: inherit; line-height: 42px; text-align: right; vertical-align: middle; } .grid-right .nav { display: inline-block; vertical-align: middle; height: inherit; font-size: 0; } .grid-right .nav a { display: inline-block; color: #7f7f7f; font-size: 12px; line-height: 12px; padding: 0 20px; border-right: 1px solid #bbb; text-decoration: none; height: 12px; line-height: 12px; vertical-align: middle; box-sizing: border-box; } .grid-right .nav a:nth-last-child(1), .grid-right .nav a.last { border-right: none; } .grid-right .nav a.linkCommon { width: 83px; height: 30px; line-height: 30px; text-align: center; font-size: 14px; color: #fff; border-radius: 3px; margin-top: -4px; } .grid-right .nav .sign { background: #494949; margin-right: 17px; } .grid-right .nav .register { background: #fd4143; padding: 0; } .grid-right .nav .solution { position: relative; } .grid-right .nav .solution:hover ,.grid-right .nav .xwhome:hover,.grid-right .nav .xwconsole:hover,.grid-right .nav .beian:hover,.grid-right .nav .logout:hover,.grid-right .nav .xwwork:hover{ height: 42px; line-height: 42px; color: #fff; background: #fd4143; position: relative; /* border-right: 1px solid #fd4143; */ } .grid-right .nav .solution .solutionBox { display: none; position: absolute; top: 42px; left: 0; z-index: 9; height: 325px; } .grid-right .nav .solution:hover .solutionBox { display: block; } .grid-right .nav .solution .solutionBox .solutionBox1 { width: 200px; box-shadow: 0 2px 12px 0 rgb(0 0 0 / 10%); -moz-box-shadow: 0 2px 12px 0 rgb(0 0 0 / 10%); -webkit-box-shadow: 0 2px 12px 0 rgb(0 0 0 / 10%); text-align: left; background: #fff; } .grid-right .nav .solution .arrow { font-size: 10px; position: relative; top: -1px; } .grid-right .nav .solution:hover .arrow { color: #fff; } .grid-right .nav .solutionBox { display: none; } .grid-right .nav .solutionBox .solutionItem { margin: 10px auto 10px 20px; } .grid-right .nav .solutionBox .solutionItem p { line-height: 30px; color: #666; } .grid-right .nav .solutionBox .solutionItem p span { color: #fd4143; } .grid-right .nav .solutionBox .solutionItem p.first { color: #999; } .grid-right .nav .solutionBox .solutionItem p.second { height: 1px; background: #eee; width: 150px; /* margin: 10px auto; */ margin-top: 3px; margin-bottom: 3px; } .grid-right .nav .solutionBox .solutionItem p.third {} .grid-right .nav .solutionBox .solutionItem p.third a { padding: 0; } .solutionBox .solutionItem p.four {}

数据服务

 • 针对会员下服务期内的云虚拟主机、驰云服务器提供数据库历史备份。

  数据库数据还原服务

  原价:300.00元/次

  立即购买

 • 数据丢失或更换服务器未及时导出网站数据,数据险服务就能帮您搞定,绝不多花一分冤枉钱,省心、省力、更安全!

  数据险

  原价:360.00元/次

  立即购买

 • 针对您已到期30天内的虚拟主机和驰云服务器给予全方位的网站代码找回服务

  数据保全

  原价:360.00元/次

  立即购买

云服务

 • 用于系统损坏/崩溃的老云主机磁盘挂载(带系统)进行数据导出使用

  老云主机磁盘挂载(数据导出使用)

  原价:200.00元/次

  立即购买

 • 网站病毒及木马查杀,原文件保留备份

  网站病毒查杀及清理

  原价:499.00元/次

  立即购买

 • 短信验证码/短信通知/推广短信 二合一短信 国内短信验证秒级触达,99%到达率

  新网短信

  原价:500.00元/1万条

  立即购买

 • 数据迁移服务,数据迁移费用不包含云主机网站运行环境配置.

  数据迁移

  原价:400.00

  立即购买